Tečaj higijenskog minimuma

Tečaj za stjecanje osnovnih znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni (NN 116/2018 )

Osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama obavezno pohađaju tečaj svakih pet godina.

Tečajevi se održavaju po osnovnom i proširenom programu.

 • OSNOVNI PROGRAMTakođer djelatnici koji polažu tečaj po osnovnom programu više ne moraju prisustvovati teorijskom djelu tečajaEdukativne materijale možete skinuti sa naše web stranice link osnovni program.
 1. ( predavanjima ) već samo pristupaju ispitu.
 2. Po osnovnom programu tečaj pohađaju osobe prije početka rada, s time da se za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja smatra da imaju usvojena znanja te se upućuju na tečaj nakon pet godina od završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Pohađanje tečaja po osnovnom programu obuhvaća osobe koje rade u slijedećim djelatnostima :

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proi­zvodi
 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 13. mesnice
 14. ribarnice
 15. sabirališta divljači.

Osnovni program – teme :

Osnovni program stjecanja znanja sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

 1. Uvodno predavanje o temeljnom zakonodavnom okviru, obradi pojmova zdravstvene ispravnosti hrane i ulozi polaznika tečaja u očuvanju zdravlja i sprječavanju bolesti stanovništva i korisnika njihovih usluga i proizvoda.

Temeljni zakonodavni okvir i podjela nadležnosti inspekcija nad provedbom propisa o hrani.

 1. Osobna higijena:

– značaj osobne higijene radnika za očuvanje zdravstvene ispravnosti hrane, kao i za očuvanje i unapređenje zdravlja

– higijenske navike, pravilno pranje ruku

– značaj i higijena radne odjeće i obuće

– pravilna upotreba sredstava za pranje, dezinfekciju i njegu ruku

– osnove prve pomoći

– prijava bolesti i važnost prijavljivanja bolesti.

 1. Higijena prostora, opreme i pribora:

– važnost pranja, čišćenja i po potrebi dezinfekcije kao opće mjere u suzbijanju zaraznih bolesti

– uklanjanje tekućeg i krutog otpada i ekološko zbrinjavanje otpada

– obveze pranja i čišćenja po završetku rada

– vođenje evidencija o provedbi mjera

– potrebe za planom pranja, čišćenja i dezinfekcije

– pravilno pranje i dezinfekcija postrojenja, pribora, radnih površina i podova u prostorijama za proizvodnju, promet i u ugostiteljskim objektima

– potrebe za zdravstveno ispravnom vodom

– sanitarni čvor i garderoba za zaposleno osoblje

– kontrola štetnika.

 1. Epidemiologija zaraznih bolesti – osnovni pojmovi o širenju, sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti:

– uvjeti pojave i širenja zaraznih bolesti

– opće metode sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

– osnove znanja o kliconoštvu i njegovoj ulozi

– osnovni pojmovi o crijevnim, kapljičnim i parazitarnim bolestima.

 1. Opasnosti u hrani i trovanje hranom:

– mikrobiološke opasnosti

– kemijske opasnosti

– fizičke opasnosti

– alergeni

– kemijska i mikrobiološka trovanja hranom (prema epidemiološkim podacima i primjeri iz prakse)

– zarazne bolesti koje se prenose hranom (primjeri iz prakse)

– mjere za sprečavanje pojave trovanja hranom.

 1. Higijena hrane:

– vrste hrane prema njihovom porijeklu, niskorizična i visoko rizična hrana

– uvjeti za mikrobiološko kvarenje hrane

– kontrola termičke obrade hrane

– važnost očuvanja hladnog lanca, temperaturni režimi čuvanja hrane

– način kontrole kemijske i fizičke opasnosti u hrani

– čuvanje, konzerviranje i kvarenje hrane

– zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju i njen značaj pri proizvodnji hrane

– osnove označavanja hrane (rokovi trajanja i razlika između »upotrijebiti do« i »najbolje upotrijebiti do«)

– sljedivost hrane

– uvjeti za pravilan transport hrane

– čuvanje sirovina i gotovih proizvoda.

B ) PROŠIRENI PROGRAM

Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni po proširenom programu sastoji se od 15 sati teorijske nastave i polaganjem ispita pred ispitnom komisijom.

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz članka 5. Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane NN 116/2018

Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovoga članka polažu tečaj po proširenom programu.

Edukativne materijale možete skinuti sa naše web stranice link prošireni program

Prošireni program – teme:

Prošireni program stjecanja znanja sastoji se slijedećih tematskih cjelina:

 1. Dodatni zakonodavni okvir, podjela subjekata, registracija subjekata.
 2. Pravilno skladištenje hrane:

– pravilan odabir dobavljača

– pravilna distribucija i dostava hrane

– označavanje uskladištene hrane

– pravilno tumačenje rokova »upotrijebiti do« i »najbolje upotrijebiti do«

– temperature rashladnih uređaja prema tipu uskladištene hrane

– zamrzavanje i odmrzavanje

– »first in i first out« načelo.

 1. Higijena uređaja i postrojenja za proizvodnju hrane
 2. Križna kontaminacija.
 3. Kvarenja hrane.
 4. Kontaminacija alergenima i nadzor alergena.
 5. Zdravstveni uvjeti materijala za pakiranje hrane.
 6. Aditivi – osnovni pojmovi, pravilno dodavanje.
 7. HACCP:

– Sustav samokontrole (HACCP) i njegova uloga u osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane.

– Opasnosti pri proizvodnji ili prometu hranom, te mjere koje se poduzimaju za uklanjanje istih i/ili smanjivanje na prihvatljivu razinu.

– Kritične kontrolne točke (KKT) u HACCP sustavu.

– Sustav praćenja (KKT) koji razdvaja prihvatljivo od neprihvatljivog (pojam kritične granice, korektivne mjere, verifikacije).

– Popravne (korektivne) radnje i zapisi vezano uz popravne radnje.

– Vođenje HACCP dokumentacije i zapisa na radnom mjestu.

– Verifikacije (postupci koji se provode kako bi se provjerila učinkovitost predviđenih mjera, odnosno da li one postižu zadani cilj – sigurna, zdravstveno ispravna hrana).

– Postupci u slučaju povlačenja hrane.

– Opoziv hrane.

Propisi:

Osnovno znanje o odredbama sljedećih propisa:

 1. a) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i,130/17), sa svim izmjenama i dopunama
 2. b) Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15), sa svim izmjenama i dopunama
 3. c) Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, broj 81/13), sa svim izmjenama i dopunama
 4. d) Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 56/15), sa svim izmjenama i dopunama
 5. e) Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), sa svim izmjenama i dopunama
 6. f) Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.), sa svim izmjenama i dopunama
 7. g) Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004), sa svim izmjenama i dopunama
 8. h) Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava ( »Narodne novine«, broj 68/15)
 9. i) Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22. 12. 2005.), sa svim izmjenama i dopunama
 10. j) Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.)
 11. k) Uloga nacionalnih vodiča za pojedine djelatnosti koje se bave proizvodnjom i prometom hrane.

Stjecanje osnovnih znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica zakonska je obaveza na temelju članka 37.stavka 6 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/117 ) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane ( NN 116/2018 )

C ) KOZMETIČARI, TATOO MAJSTORI, SALONI ZA MASAŽU

Člankom 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (N.N. 116/2018 od 21.12.2018.), propisano je da:

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

 • Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima za gore navedene djelatnosti imaju usvojena potrebna znanja za rad.
 • Isto je potrebno obnavljati svakih 5 godina.
 • Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).

Za osobe koje prvi puta pohađaju tečaj organizira se teorijska nastava, nakon koje se polaže ispit.

Osobama koje obnavljaju znanje nakon 5 godina, dostupni su na webu edukacijski materijali i prijavljuju se za ispit.

DO OBJAVE EDUKACIJSKIH MATERIJALA ZA RAD SA KOZMETIKOM I SREDSTVIMA ZA ULJEPŠAVANJE – PRIJAVE ZA TEČAJ SE PRIMAJU A OBAVIJEST O POČETKU TEČAJA I TERMINIMA POLAGANJA ISPITA BITI ĆE NA NAŠIM WEB STRANICAMA.

D ) CJENIK TEČAJA

OSNOVNI PROGRAM 220,00 kn + PDV, Ukupna cijena: 275,00 kn / 36,50 euro

PROŠIRENI PROGRAM 440,00 kn + PDV, Ukupna cijena: 550,00 kn / 73,00 euro

POSEBNI PROGRAM ( farmaceuti, maseri, tatoo majstori, kozmetičari ) 264,00 + PDV, Ukupna cijena: 330,00 kn / 43,80 euro

E ) KONTAKT :

Kontakt osoba:

mr.Tomislav Hrupački,dr.med.vet.

stručni suradnik za zdravstveni odgoj, HACCP sustav i EU fondove

Tel: 042/ 653 177

Mob: 099 5206 900 Fax: 042/ 653 147 E-mail: higijenski@zzjzzv.hr

Priručnik osnovni

Priručnik prošireni

Priručnik za kozmetičare, masere i tattoo majstore

Zakonodavni okvir
Trovanje hranom
Prva pomoć i osobna higijena
Higijena prostora i opreme
Epidemiologija zaraznih bolesti
Prezentacija HACCP