ZZJZZV

Natječaj

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci, radi upućivanja na specijalističko usavršavanje
N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od

šest mjeseci, radi upućivanja na specijalističko usavršavanje

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci radi upućivanja na specijalizaciju iz:

 • kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj (m/ž)Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
 • zdravstveni radnik sa zvršenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem
 • zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezikaPristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:
 1. Diplomu o završenom obrazovanju
 2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaze o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. Domovnicu
 6. Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti slijedeće dokaze:

 1. Preslik odobrenja za samostalan rad
 2. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 3. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 4. Preslik nagrada za vrijeme studija
 5. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 6. Popis objavljenih radova i kopije radova
 7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte, pa je stoga u prijavi potrebno navesti e-mail adresu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora specijalizanta za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine, s probnim radom od šest mjeseci, radi upućivanja na specijalističko usavršavanje, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavoda (www.zzjzzv.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH, poveznica: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Prijava za natječaj za za specijalizaciju iz mikrobiologije“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 42000 Varaždin, I. Meštrovića 1/11.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Podijelite:

Aktualno