Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni