Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Potaknuti vrlo dobrim
odazivom tijekom proteklih godina i ove godine nastavljamo sa akcijom:

DANI OTVORENIH
VRATA – ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE 
ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH (VLASTITIH) VODOOPSKRBNIH
OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.

·        
Veliki broj naših sugrađana i žitelja
Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte

(zabijene
pumpe, bunari, cisterne i drugo) i želimo naglasiti potrebu ispitivanja i
praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.

Povodom
obilježavanja Svjetskog dana voda 2022. godine, u Djelatnosti za zdravstvenu
ekologiju u periodu od 22.03.-01.05. može se obaviti ispitivanje zdravstvene
ispravnosti vode za piće (mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza) za
fizičke osobe, po ukupnoj, prilagođenoj cijeni od 250 kn.

                                                                         

                                                                    
OD SRCA VAM ČESTITAMO SVJETSKI DAN VODA 2022!

                                                                     
Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

                                                                             
Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

                                                                                          
Odjel za kontrolu voda

SVJETSKI DAN VODA 2022.

TEMA – PODZEMNE VODE

Još od 22.03.1993. godine svake godine se 22.ožujka obilježava SVJETSKI DAN VODA.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov utjecaj vidljiv posvuda. Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. U najsušnijim dijelovima svijeta, to je možda jedina voda koju ljudi imaju.

Gotovo sva tekuća slatka voda u svijetu koja podržava opskrbu pitkom vodom, sanitarne sustave, poljoprivredu, industriju i ekosustave je podzemna voda. Na mnogim mjestima ljudske aktivnosti prekomjerno koriste i zagađuju podzemne vode, dok opet na drugim mjestima jednostavno ne znamo koliko vode ima dolje pod zemljom.

Podzemne vode će igrati ključnu ulogu u prilagodbi na klimatske promjene. Svi zajedno, čitavo čovječanstvo mora surađivati na održivom upravljanju ovim dragocjenim resursom.

Što je podzemna voda?

Podzemna voda je voda koja se nalazi ispod zemlje u vodonosnicima, koji su geološke formacije stijena, pijeska i šljunka koje mogu zadržati vodu. Podzemne vode čine oko trideset posto svjetske opskrbe slatkom vodom, što je oko 0,76% ukupne svjetske vode, uključujući oceane i trajni led. Oko 99% tekuće slatke vode u svijetu je podzemna voda. Globalno skladištenje podzemne vode otprilike je jednako ukupnoj količini slatke vode pohranjene u snijegu i ledu, uključujući sjeverni i južni pol. To je čini važnim resursom koji može djelovati kao prirodni rezervoar u slučaju nestašice površinske vode, na primjer u vrijeme suše. Podzemna voda se prirodno nadopunjuje površinskom vodom iz oborina, potoka i rijeka zahvaljujući stalnom ciklusu kruženja vode u prirodi.

Zašto bismo trebali brinuti o podzemnim vodama?

Podzemne vode se prekomjerno koriste u mnogim područjima, gdje se više vode zahvaća iz vodonosnika nego što se obnavlja oborinama, kišom i snijegom.

Onečišćenje podzemnih voda posebno je velik problem jer oporavak vodonosnika može potrajati desetljećima ili čak stoljećima. Onečišćenje podzemnih voda najčešće je posljedica nepravilnog odlaganja otpada na zemljištu. Glavni izvori uključuju industrijske i kućanske kemikalije i odlagališta smeća, lagune industrijskog otpada i procesne otpadne vode iz rudnika, slane jame naftnih polja, podzemne spremnike i cjevovode koji propuštaju, kanalizacijski mulj i septičke sustave. Zagađena podzemna voda se mapira uzorkovanjem tla i podzemnih voda u blizini sumnjivih ili poznatih izvora onečišćenja, kako bi se odredio opseg onečišćenja i kao pomoć u dizajnu sustava sanacije podzemnih voda. Sprječavanje onečišćenja podzemnih voda u blizini potencijalnih izvora kao što su odlagališta zahtijeva: oblaganje dna odlagališta vodonepropusnim materijalima, kontrolirano prikupljanje procjednih voda, odstranjivanje kišnice od potencijalnih zagađivača, te redovito praćenjem kakvoće obližnjih podzemnih voda kako bi se provjerilo da zagađivala nisu iscurila u podzemne vode.

Na nekim mjestima ne znamo koliko podzemne vode leži ispod naših nogu, što znači da možda ne uspijevamo iskoristiti potencijalno vitalni vodni resurs.

Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključni faktori za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije.

Što možemo učiniti s podzemnim vodama?

Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i planeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vodoopskrbe i kanalizacije, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene, mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.

https://www.wikipedia.org/

Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u akreditiranom i ovlaštenom laboratoriju Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN br.56/13; 64/15; 104/17; 115/18;16/20), a prema zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN br.125/17; 39/20).

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od 25.10.2010.godine od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) prema Normi – HRN EN ISO/IEC 17025, za područje akreditacije: ispitivanje voda, hrane i mikrobiološke čistoće objekata, te uzorkovanje voda.

Uz akreditaciju Djelatnost posjeduje i ovlaštenje Ministarstva zdravstva za analizu vode za ljudsku potrošnju, te ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za površinske, podzemne i otpadne vode.

  • Tijekom 2021. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju ukupno smo ispitali

oko 1700 uzorka vode za ljudsku potrošnju. Taj je broj uzoraka ostvaren temeljem redovnih samokontrola subjekata, službenih kontrola, te u okviru uzorkovanja za potrebe monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Od ukupnog broja uzoraka oko 92% uzoraka je odgovaralo zahtjevima Pravilnika, dok oko 6% uzoraka ne odgovara. Kao i prethodnih godina oko 1% uzoraka ostaje neocijenjen jer se najčešće radi o ispitivanju samo jednog ili nekolicine parametara.

  • Monitoring sirove vode izvorišta provodi se za javne isporučitelje vodnih usluga: „Varkom“ i „Ivkom“.
  • Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže, koja je po svom

podrijetlu uglavnom podzemna voda, provodi se prema Planu monitoringa koji

donosi Ministarstvo zdravstva (javni vodoopskrbni sustavi i lokalni vodovodi u

obimu redovnog i revizijskog monitoringa).Od ukupnog broja ispitanih uzoraka

vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže uzorkovanih za potrebe monitoringa

(281 uzorak), ispravnih je bilo 260 uzoraka, odnosno 92,5 %. Broj neispravnih

uzoraka je bio 21 uzorak, odnosno 7,5 %.

 Važno je naglasiti da svi zdravstveno neispravni uzorci, osim jednog, potječu iz lokalnih vodovoda.“ izvijestila je Irena Tomiek.“

Voditeljica Odjela za kontrolu voda

Irena Tomiek, dipl.ing.