Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Rad s pacijentima

Prijem pacijenata i uzoraka

Prijem pacijenata i uzoraka provodi se u Prijamnom uredu Djelatnosti (u daljnjem tekstu Šalter), na prvom katu zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Odjela za radiologiju Opće bolnice Varaždin, Ivana Meštrovića 1/11 na način opisan u dokumentu DOK-USLUGE-5.4.2

Prijem pacijenata i zaprimanje uzoraka odvija se prema rasporedu:

PONEDJELJAK – PETAK 7:05 – 19:00 

SUBOTA 7:05 – 14:00 

NEDJELJA I BLAGDANI 8:00 – 10:00

Uzimanje uzoraka odvija se prema rasporedu: 

Bris nazofarinksa, rane, uretre i konjuktive, uzorak na scabies 

PONEDJELJAK – PETAK 7:05 – 14:00 

SUBOTA 8:00 – 12:00

Uzorak na dermatofite 

PONEDJELJAK – PETAK 12:00 – 14:00

Uzimanje uzoraka na dermatofite obavlja se uz prethodnu narudžbu na telefonski broj Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju 042/653-165. Ovdje se mogu pogledati upute kojih se treba pridržavati prije dolaska na uzimanje uzorka na dermatofite 

Pacijenti mogu zatražiti upute za uzimanje pojedinih uzoraka za pretrage na Šalteru, a mogu ih preuzeti i na web stranici Upute za pacijente“

Izdavanje nalaza

Pacijenti dobivaju informaciju o vremenu izdavanja nalaza za pojedinu pretragu na Šalteru. Nalazi se podižu u radnom vremenu Djelatnosti.

Informacije o preliminarnom ili završnom nalazu putem telefona mogu dobiti samo liječnici koji su uputili pacijenta na pretragu, na telefon 042/653-165.

Politika Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju za zaštitu osobnih podataka i informacija o pacijentu

Djelatnost za kliničku mikrobiologiju ima pristup informacijama i podacima koji su potrebni za pružanje kvalitetne usluge svim svojim korisnicima. Podaci o pacijentima i provedenim pretragama dokumentirani su i arhivirani u laboratorijskom informacijskom sustavu (LIS), pri čemu je zajamčena povjerljivost informacija o pacijentima i sigurnost svih podataka. Pristup LIS-u ograničen je na ovlašteno osoblje, a svaki upis u LIS (upis pacijenta, rezultat pretrage i sl.) identificira osobu koja je izvršila upis.

Savjetodavne usluge

Djelatnost za kliničku mikrobiologiju omogućuje korisnicima dostupnost informacija o svim fazama primarnog procesa (prije, tijekom i nakon ispitivanja). Za pružanje savjetodavnih usluga odgovorni su liječnici specijalisti mikrobiolozi koji su ovlašteni za pružanje savjeta korisnicima Mikrobiološkog laboratorija (uključujući pacijente i liječnike koji pacijente upućuju) o:

 • izboru ispitivanja (što uključuje vrstu uzorka, kliničke indikacije, ograničenja metode ispitivanja, učestalost ispitivanja);
 • savjetovanje o pojedinom kliničkom slučaju;
 • interpretaciji rezultata ispitivanja
 • učinkovitom korištenju laboratorijskih usluga;
 • pravilnom odabiru i pravilnom uzimanju uzoraka.
  Pritužbe
 • Pritužbe i povratne informacije mogu se zaprimiti usmenim, pismenim ili elektroničkim putem, detaljnije na slijedeće načine:
 • Ostalo osoblje ovlašteno je za pružanje informacije pacijentima o pravilnom uzimanju uzoraka i ne daje savjetodavne usluge.
 • izjavom osoblju Djelatnosti (osoblju na Šalteru ili u ambulantni Djelatnosti)
 • upisom pritužbe u “Knjigu žalbi”
 • izravnim obraćanjem Upravi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije
 • pismeno na adresu Mikrobiološkog laboratorija
 • elektroničkim putem na e-mail adresu Djelatnosti
 • elektroničkim putem, ispunjavanjem on-line upitnika na web-stranicama Djelatnosti (adresa…)Za utemeljene pritužbe pokreću se nesukladnosti u čijem se okviru istražuju uzroci koji su doveli do pritužbe, odnosno nesukladnosti te se definiraju potrebne popravne radnje. O poduzetim radnjama obavještava se osoba koja je uložila pritužbu.
 • Nakon zaprimanja pritužbe i ispunjavanja Zapisa o pritužbi Voditeljica Djelatnosti utvrđuje utemeljenost pritužbe. Ukoliko Voditeljica Djelatnosti utvrdi da pritužba nije utemeljena razlozi neutemeljenosti se upisuju u Zapis o pritužbi o čemu se obavještava osoba koja je uložila pritužbu.