ZZJZZV

Natječaj

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
I. Meštrovića bb, Varaždin

Na temelju članka 25 . Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN
100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16)) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), ravnatelj Zavoda za
javno zdravstvo raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

radi upućivanja na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

 • kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diplomu Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaza o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. Domovnicu
 6. Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti slijedeće dokaze:

 1. Preslik odobrenja za samostalan rad
 2. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 3. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 4. Preslik nagrada za vrijeme studija
 5. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 6. Popis objavljenih radova i kopije radova
 7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja
specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN b83/15).

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.) bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj
stranici Zavoda najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Zavoda.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Prijava za natječaj za izbor doktora
medicine za specijalizaciju iz ____________________“ na adresu: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 42000 Varaždin, Meštrovićeva bb.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Podijelite:

Aktualno