Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za -diplomirani sanitarni inženjer/magistar sanitarnog inženjerstva

Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž)

  1. diplomirani sanitarni inženjer/magistar sanitarnog inženjerstva – jedan (1) izvršitelj

UVJETI: – Završen studij sanitarnog inženjerstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

(licenca), poznavanje rada na PC, vozačka dozvola za B kategoriju

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u originalu ili preslici i to: diplomu, važeće odobrenje za samostalni rad (licencu) i domovnicu, preslika vozačke dozvole

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu je dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu : Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, I. Meštrovića 1/11, 42000 Varaždin, s naznakom „za natječaj“.Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na www.zzjzzv.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije