Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
I. Meštrovića bb, Varaždin

Na temelju članka 25 . Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN
100/11) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj zavoda za javno zdravstvo raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

 • kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj
 • psihijatrije – 1 izvršitelj
 • školske i adolescentne medicine – 1 izvršitelj


Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika


Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diplomu Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaza o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. Domovnicu
 6. Životopis


U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti izvornike ili preslike
slijedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno čl.3. red.br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam
  specijalizanata (NN 154/2008)
 2. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena studija ( na dvije decimale)
 3. Prijepis položenih ispita na studiju
 4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana)
 5. Dokaz o završenom poslijediplomskom studiju (doktorski studij – odslušan s položenim ispitima odnosno magistarski studij-odslušan s položenim
  ispitima),
 6. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni
  „in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (samo ako je pristupnik prvi autor).
 7. Popis objavljenih radova
 8. Dokaz o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 9. Potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima,
  brdsko-planinskim područjima RH i područjima posebne državne skrbi)
 10. Presliku radne knjižice ili potvrdu o radnom iskustvu

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja
specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.154/08).

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08.) bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj
stranici Zavoda najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Zavoda.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Prijava za natječaj za izbor doktora
medicine za specijalizaciju iz ______________“ na adresu: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 42000 Varaždin, Meštrovićeva bb.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije