Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluka o odabiru kandidata

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni