Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 12.000,00 EUR-a