Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 12.000,00 EUR-a

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni