Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Plan nabave za 2017. godinu

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni