ZZJZZV

Svjetski dan sigurnosti na radu – 28. travnja 2011. godine

Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) od 2003. godine obilježava "Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu"

Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) od 2003. godine obilježava “Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” s naglaskom na prevenciji bolesti i ozljeda na radu. ILO svake godine ima cilj smanjiti broj smrti uzrokovanih radom, a  obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna povreda na radu i veliki broj profesionalnih oboljenja.

Obzirom na činjenicu da zaposleni danas čine gotovo trećinu stanovništva Hrvatske, očuvanje zdravlja na radu i preventiva zdravstvene zaštite od interesa su cijelog hrvatskog društva.

Sprečavanje i smanjenje štetnih posljedica rada u našem društvu zadatak je niza subjekata: poslodavca, službe zaštite na radu, inspekcije rada, medicine rada, naravno i radnika, ali i Vlade Republike Hrvatske, obrazovnih ustanova i strukovnih udruženja. Svi subjekti imaju aktivnu ulogu u ostvarivanju Ustavom zajamčenog prava radnika za zaštitu života i zdravlja.Odlukom Vlade RH od 19. travnja 2007. godine (NN br. 43/07.) osnovano je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo Vlade RH. Članove Nacionalnog vijeća, koje se sastoji od predsjednika i deset članova, čine predstavnici Vlade RH, poslodavaca, sindikata, ustanova za zaštitu zdravlja, udruga za zaštitu na radu te istaknuti stručnjaci iz područja zaštite na radu.

Temeljem ocjene stanja u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu izrađen je prijedlog Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Na donošenje Nacionalnog programa – utvrđivanje politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu – obvezuje članak 4. Konvencije Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization – ILO) broj 155. i članak 3. Zakona o zaštiti na radu Republike Hrvatske (NN br. 59/96., 94/96., 114/03.,  86/08. i 75/09) kao i Europska komisija vezano za pregovore o pristupanju Europskoj uniji.

Na osnovu prijedloga Nacionalnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske 29. prosinca 2008. godine donosi Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje 2009. – 2013. godine.

Strategija programa temelji se na provedbi jednakovrijednih i međusobno povezanih načela (načelo održivog razvoja, načelo razboritosti, načelo prevencije, i načelo partnerstva) a osnovni ciljevi Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu RH (politika zdravlja i sigurnosti na radu) jesu: smanjiti broj ozljeda na radu, smanjiti broj profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom, smanjiti broj nezgoda na radu, poboljšati zdravstveno stanje radnika (prevencija), smanjiti gospodarske gubitke zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine).

Sukladno Globalnoj strategiji o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu Međunarodne organizacije rada, nacionalna preventivna zdravstvena i sigurnosna kultura je ona:
“U kojoj se poštuje pravo na siguran i zdrav radni okoliš na svim razinama, gdje vlada, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u osiguranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih prava, odgovornosti i dužnosti, i gdje je najviši prioritet sukladan načelu prevencije. ” (Global Strategy on Occupational Safety and Health, ILO, 2003)

Pripremila: Renata Zidarić struč.spec.ing.org.