ZZJZZV

SVJETSKI DAN VODA 2015.

Svake se godine 22. ožujka obilježava SVJETSKI DAN VODA još od 22.03.1993. godine.

Dan za vodu i voda za održivi razvoj

TEMA – VODA I ODRŽIVI RAZVOJ

Svake se godine 22. ožujka obilježava SVJETSKI DAN VODA još od 22.03.1993. godine.

Opća Skupština UN-a (UNGA) svojom rezolucijom od 22.02.1993. odlučila je da se 22. ožujak
1993. godine
proglasi PrvimSvjetskim danom voda.

Od tada, svake se godine aktivnostima vezanim uz proslavu Svjetskog dana voda nastoji pažnja svjetske javnosti usmjeriti na važnost slatkih voda, te na
različite probleme vezane uz njihove resurse i korištenje.

Ispunjavanje osnovnih fizioloških i bioloških potreba ljudskog organizma i svih živih bića, svaki vid proizvodnje materijalnih dobara, društveno-ekonomski
razvoj i smanjenje siromaštva, unapređivanje i zaštita okoliša, te svi oblici ljudskog djelovanja jako ovise o vodi.

Dobro upravljanje slatkim vodama je posebno veliki izazov zahvaljujući njenim jedinstvenim karakteristikama kao što su: neravnomjerna raspodjela u vremenu
i prostoru, velika složenost hidrološkog ciklusa i sukladno tome višestruke mogućnosti različitih poremećaja u okolišu. Brza urbanizacija, zagađenja i
klimatske promjene ugrožavaju izvore vode, dok s druge strane potrebe za vodom rastu s rastućim brojem svjetske populacije. Preko 7 milijardi ljudi na
Zemlji treba vodu za svoje potrebe: za proizvodnju hrane, za dobivanje energije, za industrijsku i kućnu uporabu i drugo.

Evo nekih tematskih poruka obilježavanja Svjetskog dana voda 2015. vezanih uz široku i nezamjenjivu ulogu vode.


VODA JE :

 • ZDRAVLJE: Čiste ruke mogu spasiti život – prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 7,5 litara vode po stanovniku dnevno će
  zadovoljiti potrebe većine ljudi u najvećem broju slučajeva, dok će veće količine, od otprilike 20 litara po stanovniku dnevno, zadovoljiti i osnovne
  higijenske potrebe i potrebe za očuvanje sigurnosti hrane.
 • PRIRODA: Ekosustavi leže u srcu globalnog ciklusa vode – kruženje vode u prirodi je osnova za postizanje održivog upravljanja vodama
 • URBANIZACIJA: Svakog tjedna, milijun ljudi seli u gradove – upravljanje urbanim područjima postalo je jednim od najvažnijih razvojnih izazova
  21. stoljeća
 • INDUSTRIJA: Više vode se potroši za proizvodnju 1 automobila nego za punjenje bazena za plivanje
 • ENERGIJA: voda i energija su nerazdvojni prijatelji – voda je potrebna za dobivanje energije; energija je potrebna za prijenos ( isporuku )vode
 • HRANA: za proizvodnju dva odreska potrebno je 15 000 litara vode
 • JEDNAKOST: svakoga dana žene utroše 200 sati noseći vodu

Voda je djeljivi resurs i za učinkovito upravljanje vodama treba uzeti u obzir čitav niz različitih, često suprotstavljenih interesa, što dovodi do potrebe
za suradnjom među dionicima, odnosno do potrebe za ODRŽIVIM RAZVOJEM što je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Generalna proslava Svjetskog dana voda održati će se u Indiji (New Dehli), pod glavnim pokroviteljstvom UN-a ( UN-Water ).

Obilježavanje Svjetskog dana voda u Zavodu za javno zdravstvo varaždinske županije

Svake se godine u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije ( Zavod ) prigodnim akcijama obilježava Svjetski dan voda. Putem naše web stranice i putem
medija ( novine, radio, televizija ) informiramo stanovnike naše Županije o aktualnostima vezanima uz vodu, kako na općem, globalnom, tako i na lokalnom
planu.

Kako je već dobro poznato da je varaždinski vodonosnik po svojim karakteristikama „ranjivi vodonosnik“, s ciljem njegove zaštite
svake godine podsjećamo na aktivnosti koje treba kontinuirano provoditi:


 • Zaštititi crpilišta i vodo-zaštitne zone crpilišta regionalnog, javnih i lokalnih vodovoda.

 • Sanirati divlja odlagališta otpada, spriječiti stvaranje novih, educirati stanovništvo o štetnosti odlaganja otpada na za to nepredviđeno mjesto.

 • Naučiti poljoprivredne proizvođače kako da pravilno primjenjuju

 • kemijske spojeve koji služe za prihranjivanje i zaštitu bilja.

 • Poticati ekološki način proizvodnje hrane u blizini vodo-zaštitnih zona.

 • Poticati izgradnju kanalizacijskog sustava, kolektora i pročistača otpadnihvoda na području cijele županije.

 • Sve farme spojiti na sustav javne odvodnje.

 • U prometu koristiti ekološki ispravna vozila, spriječiti rasipanje tereta koji se prevozi.

 • Uspostaviti stalnu kontrolu nad lokalnim vodovodima.

Kako je svima dobro znano da voda znači život i da predstavlja jedan od najvažnijih javno-zdravstvenih prioriteta, u Zavodu se posebna pozornost
pridaje ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u akreditiranom i ovlaštenom laboratoriju Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ ( NN br.56/13
), a prema zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN br. 125/13; 141/13).

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju akreditirana je 25.10.2010.godine od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) prema Normi – HRN EN ISO/IEC
17025

za područje akreditacije: ispitivanje voda, hrane i hrane za životinje.

Od vremena prve akreditacije, svake naredne godine akreditacija je obnavljana (potvrđivana) kroz nadzor HAA i proširivan je opseg akreditacije
prijavljivanjem novih metoda ispitivanja. Trenutno u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju imamo preko 30 akreditiranih metoda ispitivanja i ove smo godine
u postupku reakreditacije koji se provodi svakih pet godina.

Uz akreditaciju Djelatnost za zdravstvenu ekologiju je ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede i vodnog gospodarstva, te posjeduje Rješenje o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda . Djelatnost je ovlaštena za veliki broj pokazatelja i skupina
pokazatelja ispitivanja površinskih i podzemnih, te otpadnih voda.

Da bi se sačuvali prirodni izvori pitke vode u našoj Županiji i spriječila mogućnost kontaminacije izvorišta potrebna je koordinirana akcija svih
dionika.Vrlo je važno u upravljanju vodnim resursima voditi računa o održivom planiranju i održivom razvoju, kako na nivou lokalne zajednice, tako i na
globalnom planu.

S ciljem zaštite izvorišta i praćenja kakvoće vode za ljudsku potrošnju Odlukom Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi donesen je Plan monitoringa vode za
ljudsku potrošnju. Provode se dva tipa monitoringa:

1) Monitoring sirove vode na izvorištu-revizijski monitoring

2) Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže – javni vodoopskrbni

sustavi i lokalni vodovodi-redovni i revizijski monitoring

Provođenje monitoringa financira lokalna samouprava ( Varaždinska županija ), tako da smo tijekom 2014. godine, od ožujka do studenog, u okviru predviđenih
financijskih sredstava iz razvodne mreže uzorkovali i ispitali ukupno 222 uzorka vode za ljudsku potrošnju..

Zdravstveno je ispravnih bilo 146 uzoraka, a 76 uzoraka (34%) je ocijenjeno zdravstveno neispravnima sukladno zahtjevima Pravilnika. Svi neispravni uzorci dolaze iz lokalnih vodovoda i glavni uzrok zdravstvene neispravnosti je nezadovoljavajuća kvaliteta u mikrobiološkom pogledu.
Kod svega pet uzoraka uz neispravnost u mikrobiološkom pogledu registrirano je i odstupanje u pogledu fizikalno-kemijskih parametara ( boja, mutnoća,
nitrati, KMnO4 ).

Kao što je vidljivo iz navedenih podataka pojedini stanovnici naše Županije povremeno ili stalno konzumiraju zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku
potrošnju, što je zasigurno jedan od prioritetnih ako ne i najvažniji javno-zdravstveni problem s kojim se treba suočiti.


DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Kako dosta veliki broj stanovnika Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte

( zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo ) želja nam je skrenuti pozornost na potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnost vode iz takvih
objekata.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana voda 2015.godine, u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju od 23.ožujka uvodimo promotivnu cijenu ispitivanja
zdravstvene ispravnosti vode za piće iz individualnih vodoopskrbnih objekata. Prilagođena cijena ispitivanja je 35 % niža od dosadašnje cijene ispitivanja.

Ukupna cijena ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode iz lokalnih vodoopskrbnih objekata ( mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza ) iznositi
će 250 Kn , a akcija će potrajati mjesec dana, točnije do 01.05.2015. godine.

www.unwater.org/worldwaterday

Dignimo
svoj
glas
i
učinimo
nešto
još
danas
za
kvalitetno
i
pošteno
upravljanje
vodnim
resursima.

Doprinesimo
svojim
akcijama
oblikovanju
održivih
razvojnih
ciljeva i zaštiti vodnih resursa.

Zavod za javno zdravstvo Varaždnske županije

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Irena Tomiek dipl.ing.

Podijelite:

Aktualno