Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SVJETSKI DAN VODA 2016.

TEMA – „VODA I POSLOVI“

„BOLJA VODA – BOLJI POSLOVI“


 

Svjetski dan voda se svake godine u cijelom svijetu svečano obilježava 22.ožujka još od 1993. godine kada je obilježen Prvi Svjetski dan voda.

Od tada, na godišnjoj se razini kroz pokroviteljstvo i aktivnosti UN-ovih organizacija uoči Svjetskog dana voda određenom temom želi ukazati na različite
probleme i aktualnosti vezane uz korištenje slatkih voda.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je : „VODA I POSLOVI“ („WATER AND JOBS“), a centralna proslava će se održati u Švicarskoj, 22.03.2016.pod
pokroviteljstvom UNESCO-a i Međunarodne Organizacije Rada ( ILO Geneva). Danas, preko polovice zaposlenih na svijetu ( otprilike 1,5 bilijuna ljudi ) radi
na poslovima povezanima sa vodom, i gotovo sve poznate ljudske djelatnosti ovise o vodi i onima koji osiguravaju njenu sigurnu isporuku. Na žalost do
današnjih dana nije prepoznata važnost milijuna ljudi koji svoj posao obavljaju u vodi i uz vodu, ljudi koji vrlo često nisu zaštićeni ni najosnovnijim
pravima radnika.

Naglasak ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je na važnosti dostatnih količina slatkih voda, njenoj kvaliteti, te iznimnom utjecaju na način i kvalitetu
života općenito. Voda i sve povezano s vodom ima i snažan utjecaj na društvena i ekonomska zbivanja i njihove promjene.

Tema Svjetskog dana voda 2016. godine lijepo se nadovezuje na teme nekoliko prethodnih godina:

 • 2010.- „Čista voda za zdravi svijet“
 • 2011.- „Voda za gradove-odgovor na urbani izazov“
 • 2012.- „Voda i sigurnost hrane“
 • 2013.- “Međunarodna godina suradnje na području voda“
 • 2014.- „Voda i energija“
 • 2015.- „Voda i održivi razvoj“

Gotovo svi oblici ljudskog rada i svi poslovi ovise o vodi i njenoj kvaliteti, te možemo sa sigurnošću zaključiti da krilatica „BOLJA VODA-BOLJI POSLOVI“ ,
„drži vodu“.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA 2016. GODINE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u akreditiranom i ovlaštenom laboratoriju Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ ( NN br.56/13
), a prema zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN br. 125/13; 141/13; 128/15).


Djelatnost za zdravstvenu ekologiju akreditirana je 25.10.2010.godine od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) prema Normi – HRN EN ISO/IEC
17025

za područje akreditacije: ispitivanje voda i hrane.

Od vremena prve akreditacije, svake naredne godine akreditacija je obnavljana (potvrđivana) kroz nadzor HAA i proširivan je opseg akreditacije
prijavljivanjem novih metoda ispitivanja. Tijekom 2015.godine uspješno smo proveli postupak Reakreditacije koji se provodi svakih pet godina, tako da
trenutno u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju imamo 34 akreditirane metode ispitivanja ( 45 akreditiranih pokazatelja), čime bi se mogli podičiti i puno
veći Zavodi za javno zdravstvo.

Uz akreditaciju Djelatnost za zdravstvenu ekologiju posjeduje Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede i vodnog gospodarstva temeljem Rješenja o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda . Djelatnost je ovlaštena za veliki broj pokazatelja i skupina
pokazatelja ispitivanja površinskih i podzemnih, te otpadnih voda.

Tijekom 2015.godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju je ispitano ukupno oko 2000 različitih uzoraka voda. Od te brojke najveći broj uzoraka se odnosi
na:

 • Vodu za piće ( voda za ljudsku potrošnju): 1455 uzoraka;
 • Otpadne vode : 253 uzorka;
 • Površinske vode: 113 uzoraka
 • Vode za rekreaciju i terapiju: 83 uzorka
 • Ostalo: podzemne vode iz piezometara; vode za specijalne potrebe (omekšane vode)

S ciljem zaštite izvorišta i praćenja kakvoće vode za ljudsku potrošnju Odlukom Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi svake se godine donosi Plan
monitoringa (praćenja) vode za ljudsku potrošnju. Provode se dva tipa monitoringa:

1) Monitoring sirove vode na izvorištu-revizijski monitoring

2) Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže – javni vodoopskrbni sustavi i lokalni vodovodi-redovni i revizijski monitoring

Provođenje monitoringa financira lokalna samouprava ( Varaždinska županija ), tako da smo tijekom 2015. godine, od 16.ožujka do 07. prosinca , u okviru
predviđenih financijskih sredstava iz razvodne mreže uzorkovali i ispitali ukupno 222 uzorka vode za ljudsku potrošnju.

Zdravstveno je ispravnih bilo 158 uzoraka, a 64 uzorka (40,5 %) su ocijenjena zdravstveno neispravnima sukladno zahtjevima Pravilnika.

Svi uzorci iz razvodne mreže javnih vodoopskrbnih sustava („VARKOM“-a: ZO Bartolovec, ZO Vinokovščak, ZO Filipić i „IVKOM“-a ( Izvorišta. „Šumi“, „Beli
Zdenci“, „Bistrica“, „Žgano Vino“, „Ravna Gora“ i „Sutinska“ bili su zdravstveno ispravni , dok svi neispravni uzorci potječu iz lokalnih vodovoda i
glavni uzrok zdravstvene neispravnosti je nezadovoljavajuća kvaliteta u mikrobiološkom pogledu ( najčešći uzroci neispravnosti su :Ukupni koliformi; Escherichia coli; Enterokoki i Aerobne bakterije-37ºC/48 h). Kod svega šest uzoraka uz neispravnost u mikrobiološkom pogledu registrirano je i
odstupanje u pogledu fizikalno-kemijskih parametara ( boja, mutnoća, nitrati ).

Kao što je vidljivo iz navedenih podataka dosta velik broj stanovnika naše Županije povremeno ili stalno koristi zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku
potrošnju, što je zasigurno jedan od prioritetnih ako ne i najvažniji javno-zdravstveni problem koji treba riješiti. Kako se već godinama u okviru
monitoringa na istim lokacijama lokalnih vodovoda ponavlja ista slika – voda je zdravstveno neispravna, kao jedino ispravno rješenje predlažemo lokalnoj
zajednici priključak na sustav javne vodoopskrbe. U prilog toj preporuci ide i činjenica da od ove godine monitoringom Ministarstva zdravlja i socijalne
skrbi više nisu obuhvaćeni mali lokalni vodovodi ( koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ), tako da se nad njima neće provoditi javno-zdravstveni nadzor.

U 2015. godini smo za potrebe isporučitelja vodnih usluga „Varkom“ i „Ivkom“ uzorkovali i ispitali ukupno 20 uzoraka sirove vode sa izvorišta u obimu
revizijskog monitoringa:

 • „Varkom“ Varaždin: 9 uzoraka sa Vodocrpilišta Bartolovec; 3 uzorka sa Vodocrpilišta Vinokovščak; po 1 uzorak sa Vodocpilišta Filipić i Varaždin
 • „Ivkom“ Ivanec : po 1 uzorak sa svakog Vodocrpilišta ( „Šumi“, „Beli zdenci“, „Bistrica“, „Žgano Vino“, „Ravna Gora“, „Sutinska“ )

Svi uzorci sirove vode bili su zdravstveno ispravni odnosno sukladni „Pravilniku“, s iznimkom Vodocrpilišta Varaždin gdje je zabilježena koncentracija
nitrata iznad M.D.K. vrijednosti koja iznosi 50.0 mg/l NO3 .

DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Potaknuti velikim interesom i dobrim odazivom tijekom 2015.godine i ove godine u Djelatnosti zdravstvene ekologije ponavljamo DANE OTVORENIH VRATA –
ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH VODOOPSKRBNIH OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.

Kako velik broj stanovnika Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte (zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo ) želja nam je skrenuti pozornost na
potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana voda 2016.godine, u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju od 22.ožujka do 01. svibnja uvodimo
promotivnu cijenu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz individualnih vodoopskrbnih objekata.Ukupna cijena ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata ( mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza )
iznositi će 250 Kn .OD SRCA VAM ČESTITAMO SVJETSKI DAN VODA 2016!

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Irena Tomiek dipl.ing.

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/