Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni