Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Vode iz bunara, pumpi

U Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, unutar Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju ispitujemo između ostaloga i kakvoću vode za piće. U ovim ljetnim mjesecima ljudi se žele rashladiti i utažiti žeđ. Svi koji imaju vlastite izvore vode koju koriste za piće, ( hidrofori, pumpe i dr.) bilo bi dobro da provjere da li je ta voda zdravstveno ispravna, odnosno da li odgovara važećem „Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ N.N. 182/04. 

Analiza vode obuhvaća mikrobiološke i fizikalno-kemijske pokazatelje, na temelju kojih dolazimo do zaključka da li voda odgovara ili ne odgovara dozvoljenim koncentracijama iz citiranog pravilnika. Preporuka je Svjetske zdravstvene organizacije da se dnevno popije osam čaša vode. Bez zraka možemo živjeti svega nekoliko minuta, bez vode možemo nekoliko dana, a bez hrane nekoliko tjedana. 
Pa ako bez vode nema života, neka ta voda bude zdravstveno ispravna, koja neće loše utjecati na zdravlje čovjeka. 

Dogovor oko ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće koji uključuje i uzorkovanje te terensku obradu uzorka moguće je ostvariti na tel. 653-161 ili na mob. 099/6446-240.

Irena Tomiek dipl.ing 
Mr.sc.Vesna Matijević-Kušter

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni