Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od posebne je važnosti u kreiranju empirijske antimikrobne terapije. Podaci praćenja pokazuju određene trendove i upozoravaju nas na ozbiljnost problema , a osim toga su i obvezujući u nužnosti provođenja svih mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g.

U 2015.g. zabilježen je porast udjela izolata BHS A otpornih na makrolide s 6% na 10% i na klindamicin s 5% na 6% u odnosu na 2014 .g. Povećan je udio pneumokoka otpornih na penicilin s 4 % (2014.g.) na 11% (2015.) Smanjen je postotak pneumokoka umjerene osjetljivosti na penicilin s 36% na 27%. Postotak pneumokoka rezistentnih na ampicilin u 2015.g. iznosio je 18%. Značajno je smanjen udio pneumokoka otpornih na makrolide s 61% u 2014.g. na 49 % u 2015.g.

Ohrabruje nas nastavak trenda smanjenja udjela MRSA izolata s 24% (2014.) na 20% u 2015.g.

Zabrinjava značajan porast udjela vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 5% u 2014.g. na 35% u 2015.g.

U 2015.g. nastavljen je trend povećanja udjela izolata Heamophilus influenzae otpornih na amoksicilin s 24% (2014.g.) na čak 32%.

Od gram negativnih bakterija i dalje je u porastu udio izolata E. coli ESBLpozitivnih s 8% u 2014. na 10% u 2015.g. Smanjen je udio izolata izolata K. pneumoniae ESBL pozitivnih s 55% u 2014.g. na 50 % u 2015.g. Zabrinjavajući su podaci o pojavi izolata K. pneumoniae rezistentnih na karbapeneme (13%) u 2015.g. u odnosu na 2014.g. (3%). Rezistencija K. pneumoniae na karbapeneme u našoj sredini najčešće je posredovana produkcijom OXA-48 karbapenemaza.

U 2015.g. kod Pseudomonas aeruginosa imamo povećanje stope otpornosti na sve skupine antibiotika.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 121.31 kB
Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 363.84 kB
Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g. 123.92 kB
Rezistencija anaerobnih bakterija i Campylobacter spp na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2015.g 345.61 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.10.       nema       nema       nema

Alergijski semafor

31.10.2021
Drveće        nema
Korov        nema
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka